Widok zawartości stron Widok zawartości stron

zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

Nadleśnictwo Łagów bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów". Projekt jest przeprowadzany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Beneficjentem w/w przedsięwzięcia jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016-2019.

Celami realizacji Projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach poprzez sprawne lokalizowanie źródła pożaru i minimalizowanie strat.  W dalszej perspektywie prowadzić to będzie do zmniejszenia średniej powierzchni pojedynczego pożaru i zwiększenia powierzchni objętej systemami wczesnego ostrzegania. W szczególności projektem objęto nadleśnictwa zakwalifikowane do I i II (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego lasu.

Realizacja Projektu będzie dążyć do poprawy sprawności systemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów. W szczególności osiągnięte zostanie:

  • zwiększenia powierzchni obszarów leśnych objętej monitoringiem,
  • szybsze i dokładniejsze określenie miejsca powstania pożaru,
  • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
  • skrócenia czasu dotarcia jednostek LP i straży pożarnej na miejsce pożaru.

Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów prowadzone będą takie działania jak:

I. Rozwój i modernizacja systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

  • budowa dostrzegalni – 42 szt.
  • modernizacja dostrzegalni – 28 szt.,
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów w 61 nadleśnictwach 114 szt,
  • doposażenie 16 punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD)
  • budowa stacji meteorologicznych – 11 szt.

II. Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych – 67 szt.

Do powyższego projektu w kraju zakwalifikowały się zadania ze 136 nadleśnictw na łączną wartość 3170 000,00 – złotych ( poziom dofinansowania ze środków UE - 85%). W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu udział w powyższym przedsięwzięciu bierze 13 nadleśnictw. Nadleśnictwo Łagów w ramach tego projektu realizuje zakup jednego samochodu patrolowo-gaśniczego.

     

Nadleśnictwo Łagów bierze udział w „Kompleksowym projekcie ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 793 037,88 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 22 859 575,94 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 430 639,54 zł

W Nadleśnictwie Łagów będziemy starać się o zachowanie cennego siedliska przyrodniczego - borów chrobotkowych na powierzchni około 36 ha.

Materiały do pobrania: Informacja o monitoringu lasów o szczególnych wartościach (HCVF) za 2017 rok.