Rezerwaty przyrody

Na terenie nadleśnictwa Łagów znajdują się cztery rezerwaty.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu

Użytki ekologiczne

Królestwo roślinności bagiennej