Widok zawartości stron

Monitoring lasów HCVF

INFORMACJA Z MONITORINGU LASÓW O SZCZEGÓLNYCH WALORACH (HCVF) ZA 2015 ROK

 

I.              Informacje ogólne.

Na terenie Nadleśnictwa Łagów występują następujące kategorie drzewostanów HCVF (stan na dzień 31.12.2015 r.):

1.    HCVF 1.1.1. Obszary chronione w rezerwatach przyrody – 56,47 ha,

2.    HCVF 1.1.2. Obszary chronione w parkach krajobrazowych – 7345,34 ha,

3.    HCVF 2.1. Kompleksy leśne odgrywające rolę w krajobrazie, skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 6281,61 ha,

4.    HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 3958,62 ha,

5.    HCVF 4.1. Lasy wodochronne – 8328,41   ha,

6.    HCVF 4.2. Lasy glebochronne – 3029,74 ha,

7.    HCVF 6.1. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – 2,83 ha.

 

II.            Metodyka monitoringu.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2012 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łagów z dnia 6.11.2012 r., na terenie Nadleśnictwa Łagów dokonano monitoringu lasów o szczególnych walorach (HCVF) w 2015 r. Monitoring przeprowadzono pod kątem wpływu zabiegów gospodarczych na  środowisko z odnotowaniem zdarzeń nadzwyczajnych.

Ankiety wypełnione na podstawie lustracji terenowej oraz zdarzeń nadzwyczajnych odnotowanych w dokumentacji zostały złożone przez leśniczych z poszczególnych leśnictw do Działu Gospodarki Leśnej do dnia 15.01.2016 r. w wersji elektronicznej. Inżynierowie Nadzoru dokonali weryfikacji materiałów i do 31.01.2016 r. złożyli ankiety do Działu Gospodarki Leśnej w wersji papierowej.

Osoba odpowiedzialna w Dziale Gospodarki Leśnej we współpracy z Zastępcą Nadleśniczego dokonała opracowania powyższych materiałów do 25.02.2016 r.

 

III.           Wyniki monitoringu.

Powierzchnia drzewostanów HCVF, w których wykonywano w 2015 roku zabiegi gospodarcze (tj. prace z zakresu pozyskania i zrywki oraz zagospodarowania lasu) wynosi 3464,12 ha.

     Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu zabiegów gospodarczych na stan lasu. 

Materiały do pobrania