Lista aktualności Lista aktualności

Monitoring terenów leśnych

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO − informujemy, iż: tereny leśne Nadleśnictwa Łagów są monitorowane!

  1. Nadleśnictwo Łagów, Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów, jest administratorem Państwa danych osobowych.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie Łagów jest Pani Sylwia Dziedzic-Miernik, e-mail: s.dziedzic-miernik@radom.lasy.gov.pl, tel. 041 307-40-23
  3. Dane osobowe w postaci wizerunku, gromadzone przy pomocy monitoringu, kamer interwencyjnych, fotopułapek i innych służbowych urządzeń rejestrujących przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  4. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  
  5. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres nie dłużej niż 30 dni. Jeżeli dane osobowe utrwalone w powyższy sposób będą wykorzystywane jako dowód w prowadzonym postępowaniu, będą przechowywane do czasu zakończenia danego postępowania lub będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania obowiązujących przepisów prawa.
  6. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.    

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów

Krzysztof Karst